Den 24 maj skickade Husbilsklubben.se över vårt remissvar på, Skatteverkets promemoria, Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning.

Bakgrund

Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) startade våren 2019 kampanjen ”Husbilskampen” när beräkningsmodellen enligt WLTP för skatteuttag på husbilar, personbil klass II presenterades. I modellen, som började att gälla den 1 september 2019, jämställs en liten 3,5-tons husbil, personbil klass II, skattemässigt med en tung 16-tons lastbil. HRF ville se en korrigering till ett skäligt och proportionerligt skatteuttag som tar hänsyn till husbilens särart, därför startade Husbilskampen. Den skatteneutralitet som enligt EU-kommissionen ska eftersträvas vid övergången från en beräkningsmodell till en annan för skatt gäller således inte för husbilar i Sverige efter 1 september 2019.

I juni 2019 gick Husbilsklubben.se aktivt med i Husbilskampen, vilket presenterades av vår Ordförande Leif Edström i artikeln; Därför stöder Husbilsklubben Husbilskampen
Ett beslut helt i linje med Husbilsklubben.se´s stadgar, citat; ”Klubben skall också verka för att främja husbilsägandet och medlemmarnas intresse genom att försöka påverka opinion och myndigheter samt sträva efter att agera och utgöra remissinstans i frågor angående ägandet av husbil.”

Husbilsklubben.se remissvar

Kan du läsa nedan. Först några ord från Leif Edström som vill ge oss medlemmar en bakgrundsbeskrivning till vårt inskickade svar till Finansdepartementet.
– Vi vill stödja branschföretagen och den svenska besöksnäringen, genom att ge ett svar ur ett brukar-/konsumentperpektiv, säger Leif.
– Det är de helt orimliga och orättvisa konsekvenserna för oss som har husbilen som vårt fritidsintresse, som vi vill belysa. Vi vill att myndigheten och politikerna inser att det är en helt unik och kontraproduktiv beskattning vi svenska husbilsägare drabbats av. Storbritannien hade ett liknande förslag på bordet, men när frågan och konsekvenserna belystes i Parlamentet, så röstade 85% av ledamöterna för att direkt skrota förslaget. Därför står Sverige idag ensam i Europa med den orättvisa beräkningsmodellen.
– Nu får vi hoppas att beslutande politiker och myndighet inser att hänsyn tas till husbilens särart som fordon, sett till användning och miljöpåverkan. Att vi är viktiga för svensk besöksnäring och att vi representerar ett klimatsmart semesteralternativ, i jämförelse med andra alternativ, avslutar Leif.


Husbilsklubben.se remissvar;


1590482664325.png
Nordens största förening för husbilsintresserade

Yttrande
2020-05-23 Dnr: Fi2020/01699/S2

Husbilsklubben.se

Svaromål på Remiss, Skatteverkets promemoria, Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning.”


Husbilsklubben.se

Husbilsklubben.se, är Sverige största förening för Husbilsintresserade. En opolitisk ideell förening som har som huvuduppgift att skapa, utveckla och förvalta ett Internetforum under domännamnet ”Husbilsklubben.se”
Husbilsklubben.se har som mål att samla alla med intresse för husbilar för att gemensamt kunna värna medlemmarnas informationsutbyte samt befrämja samarbete med motsvarande föreningar såväl inom som utanför landets gränser.
Klubben skall också verka för att främja husbilsägandet och medlemmarnas intresse genom att försöka påverka opinion och myndigheter samt sträva efter att agera och utgöra remissinstans i frågor angående ägandet av husbil.

Husbilsklubben.se har sedan sju år tillbaka egen Miljöpolicy. Vår målsättning är att ständigt verka för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med våra resor. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens resurser är en självklar del i vår fritid.

Sammanfattning.
Husbilsklubben.se är engagerad i miljöfrågorna och vi är positiva till förslag som främjar vår miljö, men protesterar mot den orättvisa och kontraproduktiva beskattning som nu har införts på nya husbilar.
Det är bra att Finansdepartementet gett uppdraget till Skatteverket att utreda förmånligare beskattning för Personbil klass II (Husbil). Dagens system är orättvist och oskäligt, när hänsyn inte tas till husbilens särart som fordon och sett till användning och miljöpåverkan.
Husbilsklubben.se anser att utredningsförslaget inte tar bort orättvisan, inte tar hänsyn till husbilens verkliga särart som ett unikt fordon som i första hand är avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körprofil som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar.
Vidare skall, vid påställning hela innevarande skatteperioden betalas i förskott. Något som blir en stor och orättvis utgiftspost för brukaren.

Husbilsklubben.se anser att en bättre lösning vore en skattenedsättning som motsvarar lägre antal kilometer. Alternativt klassificera husbilen som ett eget fordonsslag med anpassade villkor för beskattning, en väg som många EU-länder valt. Det skulle harmonisera med övriga Europa, vi svenska husbilsägare skulle därmed inte utsättas för högre skattetryck för våra husbilar än våra kollegor ute i Europa, det skulle också motverka intresset att söka begagnade bilar i andra länder för import.

Ytterligare en aspekt som vi vill belysa är husbilens betydelse för svensk besöksnäring. Intresset för Husbilen är störst i landsorten. 97% använder sin husbil i Sverige, 49 % av dessa använder den enbart i Sverige, enligt en undersökning genomförd av ”Husbilsdestination Sverige”. För svensk besöksnäring i glesbygden är husbilen helt avgörande för deras existens och för besöksnäringen i stort, är husbilarna en viktig faktor i deras strävan att förlänga sina säsonger.

När klimatpåverkan för semester diskuteras går det inte att ta hänsyn enbart till transporten, transportmedlets påverkan, utan ett mer korrekt helhetsmått är det samlade, totala, klimatavtryck som semestern innebär. Norska forskningsinstitutet, Østfoldforskning vid Högskolan i Fredrikstad, har genomfört en så kallad livscykelanalys av husbilen. I den har de jämfört husbilen mot andra semesterformer (Brekke, 2018). I forskningsstudien jämförs inte enbart transportens klimatpåverkan mellan olika semesterformer utan även hela klimatpåverkan under hela semestern. Ett annat forskningsinitiativ, som också jämför olika semesterformer ut ett miljö- och klimatperspektiv, är samarbetet mellan Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet kring räknesnurran Klimatsmart Semester (www.klimatsmartsemester.se). Detta projekt har genererat en beräkningsmodell, räknesnurra för publikt bruk, som jämför olika semesterformer med varandra. Variablerna är destination, antal personer, antal semesternätter samt transportmedel.

Slutsatserna av dessa båda forskningsprojekt är att husbilen, jämförelsevis, har en lägre/låg miljö- och klimatpåverkan än andra semesterformer så som charter, båt, flyg till storstäder, kryssning med flera. Lägger man i variabeln, barnfamilj med två vuxna och två barn, framstår husbilen som ett av de allra mest klimatsmarta och hållbara semesteralternativen.

Nuvarande skatteuttag på nya husbilar.

Sedan införandet av Euro 6d-Temp har krav på deklarering införts. Detta görs genom en körcykelinterpolering. Körcykeln är en anpassad körcykel för europeiska fordon. Problemet med detta är att körcykeln inte anpassas efter fordonstypen husbil, utan samma körcykel används till helt andra typer av fordon. Därtill är Euro 6d-Temp reglementet avsett för fordon med referensvikt lägre än 2610kg.
Således tas inte någon hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den i realiteten brukas samt framförs.
Husbilsklubben.se ifrågasätter om skatteuttag för husbilar baserat på deklarerat CO2-utsläpp är ett rättssäkert och rättvist sätt att ta ut skatt på.

Skatteverkets föreslagna förändringar
I grunden är förslaget ett steg i rätt riktning, där den orimliga beskattningen av nya bilar lindras, men får vissa ologiska konsekvenser som;
- Varför skall det bara vara kortare karenstid för bilar som omfattas av Malus-tiden?
- Förskottsbetalning av fordonsskatt för husbilar föreslås ingen ändring för. Detta innebär, för alla husbilar med en årlig skatt över 4800 kr, att hela innevarande perioden plus eventuellt sista månaden i den tidigare perioden skall förskottsbetalas vid påställning. I praktiken att brukare kan tvingas förskottsbetala uppemot 13 000 kr vid påställning.
Förslaget är krångligt för oss brukare, försäkringsbolagen och Transportstyrelsen

Husbilsklubben.se kommentarer till utredningen.
Vi noterar att myndigheten insett de orimliga konsekvenser den nya beskattning får på våra nya husbilar, de tre första åren och att man försöker lindra konsekvenserna.
Samtidigt som vi efterlyser en enklare, mera logisk modell, där skattens storlek anpassas till den genomsnittliga körsträckan under året för fordonstypen, jämfört med lätta transportbilar, dieselfordon. Denna förändring förefaller enklare att genomföra, lättare att förstå för oss som skall betala skatten och mer rättvis. Helt enkelt enklare, rättvisare och inte minst ökad motivation, förståelse från oss brukare och skattebetalare.

Husbilsklubben.se
Leif Edström
Ordförande