1622116441992.png
Stadgar Antagna på årsmötet 2021-08-28​
1 kap Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål och säte
Husbilsklubben.se, i dessa stadgar benämnt HBK är en opolitisk, ideell och religiöst obunden förening som har som huvuduppgift att skapa, utveckla och förvalta ett internetforum under domännamnet ”Husbilsklubben.se”

HBK har som mål att där samla alla med intresse för husbilar för att gemensamt kunna värna medlemmarnas informationsutbyte samt befrämja samarbete med motsvarande föreningar såväl inom som utanför landets gränser.

Klubben skall också verka för att främja husbilsägandet och medlemmarnas intresse genom att försöka påverka opinion och myndigheter samt sträva efter att agera och utgöra remissinstans i frågor angående ägandet av husbil.

Klubbens säte är sittande kassörs adress eller annan som styrelsen bestämmer.

2§ Beslutande organ
HBK:s högsta beslutande organ är medlemsmöte.

Mellan medlemsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

3§ Verksamhets och räkenskapsår
HBK:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

4§ Representation
Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män i möjligaste mån uppnås.

5§ Tolkning av stadgarna
Uppstår tvekan om tolkning av dess stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande medlemsmöte. I brådskande fall gäller HBK-styrelsens tolkning, fram till att medlemsmöte kan ta beslut.

2 kap Medlem

6§ Medlemskap och avgift
Medlemskap kan beviljas fysisk person med intresse för husbilar och som delar klubbens intentioner.
Ett medlemskap gäller enskild person eller familj som inbetalt de avgifter som årsmötet bestämt.

Medlemskap gäller enskild person samt de som medlemmen delar hushåll med. Medlems partner och hemmaboende barn kan erhålla egen inloggning under benämningen Partnermedlem (P) resp. HBK Ungdom.
Partnermedlem (P) och HBK Ungdom kan inte tilldelas eget medlemskap.

Medlemskap för nästkommande år skall betalas senast den 31 december innevarande år.

Avgiften för nytt medlemskap registrerat efter den 31 oktober skall gälla även för det nästkommande året.

7§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster anordnade för medlemmar.

Medlem har rätt att ta del av information om HBK:s angelägenheter som lämnas på HBK webbplats.

Medlem utan egen Internetanslutning uppmanas ta del av information via annan medlem. HBK har ej skyldighet att på annat sätt delge information.

Medlem skall följa klubbens stadgar och beslut samt betala de avgifter som beslutats av medlemsmötet.

Medlem får inte använda forumet för att ifrågasätta styrelsen eller funktionärernas arbete utan sådana frågor skall ställas direkt till styrelsen via ”Kontakta oss”.

Medlem kan även skicka in förslag i form av motion till årsmötet. Se även 22§.

Medlem har inte rätt att uttala sig i HBK:s namn utan medgivande av styrelsen.

Medlem är skyldig att hålla samtliga namn och adress- och e-postadressfält i sin användarprofil uppdaterade med aktuell information samt följa Forumets regler.

Medlem som underlåter att uppdatera sin användarprofil eller bryter mot Forumets regler kan av styrelsen avstängas från forumet.

Vid upprepade brott mot forumreglerna, trots varningar i form av raderade inlägg, moderering eller via epost kan styrelsen besluta om uteslutning.

Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att HBK registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten.

Material/bilder som laddas upp på Husbilsklubben.se kommer inte att raderas vid avslutat medlemskap.

8§ Uteslutning och överklagande
Medlem som underlåtit att betala beslutade avgifter, bryter mot HBK:s stadgar, skadar eller motarbetar klubbens intresse, trakasserar medlemmar, styrelse eller funktionärer i tal eller skrift kan av styrelsen uteslutas.

Uteslutning skall om den uteslutne så önskar, prövas av medlemsmöte, där den uteslutne har rätt att delta i frågans behandling och beslut och har då yttrande och förslagsrätt.

3 kap Styrelsen

9§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
HBK-styrelsen består av ordförande samt (6) sex övriga ledamöter.

Ordförande väljes på årsmötet i särskilt val, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Även väljes (3) tre suppleanter, som i likhet med ledamöterna kallas till styrelsesammanträdena.

Ordförande väljes för en mandattid om (1) ett år.

Styrelseledamöter väljes för en mandattid om (2) två år, med växelvis avgång, på sådant sätt att hälften väljes det ena året, och de övriga det andra.

Suppleanter väljes för en mandattid om (1) ett år, och träder i tjänst i den ordning de är valda.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av annan ledamot som stöds av minst två andra ledamöter. För att beslut skall äga giltighet krävs att samtliga ledamöter är kallade till sammanträdet, och förslaget bifalles av minst (4) fyra röster.

10§ Arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.

11§ Utskott och adjungerade
Styrelsen får tillsätta särskilda utskott för utförande av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde. Dock skall slutgiltiga beslut tagas av styrelsen.

Styrelsen får till sina sammanträden adjungera person som genom sin sakkunskap kan underlätta styrelsens arbete. Adjungerad har yttranderätt, men ej rösträtt.

12§ Åligganden
Styrelsen skall:
 1. ombesörja kallelse till medlemsmöte
 2. verkställa medlemsmötes beslut
 3. hålla sig väl underrättad om verksamheten och vad som sker på HBK webbplats
 4. handha och ansvara för HBK:s medel
 5. bereda ärenden som skall föreläggas medlemsmöte
 6. förelägga medlemsmötet förslag till verksamhetsplan
 7. ha rätt att utan motivering avslå medlemsansökan om ett medlemskap kan förväntas skada klubben. Inbetald avgift återbetalas.
 8. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt
 9. vid behov utse ombud och erforderligt antal deltagare vid möte med annan samarbetsorganisation.
 10. publicera årsmötes- och medlemsmötesprotokoll inom en månad efter respektive mötes avslut.

4 kap Övriga funktionärer

13§ Revisorer och revision
För att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper väljes på årsmötet (2) två revisorer för vardera en mandattid om två år med växelvis avgång.

Även väljes en suppleant för en mandattid om (1) ett år.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast (1) en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisionernas undertecknade berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Revisorerna har efter framställan rätt att granska räkenskaper och förvaltning, när som helst under verksamhetsåret. Sådan framställan skall bifallas av styrelsen inom två veckor, som har att bistå revisorerna med det material som dessa efterfrågar.

14§ Valberedning och nominering
Att förbereda val, väljes på årsmötet en valberedning om (5) fem personer, varav en ordförande.
Högst (2) två av dessa, får inneha annat uppdrag eller funktion i HBK.
Ledamot eller suppleant i styrelsen, revisor eller revisorssuppleant, är inte valbar till valberedningen.

Valberedningen skall senast (10) tio veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid verksamhetsårets slut, om de vill kandidera för ny period.

Senast (8) åtta veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar uppgift om dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Medlem får senast (6) sex veckor före mötet, till valberedningen avge förslag på personer för val till styrelse eller revisorer.

Valberedningen skall senast (2) två veckor före mötet tillställa medlemmarna sitt förslag avseende styrelse och revisorer, jämte namnen på samtliga föreslagna personer.

Medlem får senast (6) sex veckor före mötet, till revisorerna avge förslag på personer för val til valberedning.

Revisorerna skall senast (5) fem veckor innan mötet tillfråga valberedningens ledamöter, om de vill kandidera för ny period.

Dessa förslag sammanställs av revisorerna, delges styrelsen och tillställes medlemmarna senast (2) två veckor före mötet. Slutligen presenteras förslagen av revisorerna på mötet.

Förslag på ny valberedning skall även det senast (2) två veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Val förrättas inom enligt ovan framtagna listor avseende styrelse, revisorer och valberedning. Om föreslagna personer i samband med val avböjer sin nominering, eller på annat sätt uppdrag ej kan tillsättas, får nya förslag ställas i samband med valet


5 kap Medlemsmöte

15§ HBK skall hålla minst ett medlemsmöte årligen, nedan kallat årsmötet
Fysiskt årsmöte
Årsmötet skall hållas den lördag som följer närmast efter Kristi himmelsfärds dag på plats eller form som bestämmes av styrelsen. Vid tidpunkten då årsmöte/ extra årsmöte sker får ingen träff annonseras i forumet, undantaget om den sker vid platsen för dessa möten och har godkänts av styrelsen.
Digitalt årsmöte
Digitalt årsmötet genomförs på vårt Forum och röstningsmöjligheten skall vara öppen inför helgen Kristi himmelsfärds dag om så beslutas av styrelsen.


16§ Om styrelsen så anser, eller minst tjugofem procent (25%) av medlemmarna så påfordra, eller om Revisorerna så påkallar, skall Extra medlemsmöte hållas.
Sådant möte skall hållas senast (1) en månad efter att begäran inkommit till styrelsen.

Vid extra möte, får utöver mötesformalia, ej annat än den fråga eller de frågor som föranlett mötet, behandlas.

17§ Sammansättning och beslutsmässighet
Medlemsmöte består av de medlemmar som närvarar på mötet. Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

18§ Yttrande och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt tillkommer utöver medlem även HBK:s uppdragstagare, utesluten medlem i enlighet med 7§ samt även annan närvarande som mötet samtycker till.

19§ Kallelse
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom kungörelse på HBK webbplats senast (1) en månad före mötet.

Kallelse till extra medlemsmöte, utfärdas på samma sätt, senast (2) två veckor före mötet. Tidpunkt och plats för extra medlemsmöte bestäms av styrelsen.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, HBK-styrelsens förslag, inkomna motioner samt övrig nödvändig information, publiceras på HBK webbplats senast (7) sju dagar före mötet.

Om årsmötet genomförs som ett Digitalt Årsmöte gäller följande:
Sittande Revisorer är tillika mötets protokolljusterare.
Sittande Ordförande är tillika mötesordförande.
Sittande Sekreterare är tillika mötessekreterare.

20§ Rösträtt
Rösträtt vid medlemsmöte har klubbens alla medlemmar som varit registrerade före den 31 oktober året innan mötet och som fullföljt klubbens krav för medlemskap.

Varje medlem förfogar över en röst.

Medlem som är förhindrad att delta vid mötet har rätt att med fullmakt utse annan medlem som ombud. Ombud kan endast representera (1) en medlem och skall förete av medlemmen påskriven fullmakt.

21§ Vid ett årsmötet skall följande ärenden förekomma
 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av två protokollsjusterare
 6. Val av mötesordförande
 7. Val av mötessekreterare
 8. Val av rösträknare
 9. Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
 10. Föredragande av balans- och resultaträkning för sistförflutet räkenskapsår
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av balans- och resultaträkning
 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 14. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget och avgifter för nästkommande år
 15. Behandling och beslut om motioner som getts in i den ordning som anges i 22§ samt av styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
 16. Val av ordförande
 17. Val av (3) tre styrelseledamöter, samt eventuella fyllnadsval
 18. Val av (3) tre suppleanter
 19. Val av (1) en revisor, eventuellt fyllnadsval samt (1) en suppleant
 20. Val av ordförande och (4) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av< (1) ett år
 21. Justering av punkterna 15-19
 22. Stadgeändringar
 23. Mötets avslutande.
Om årsmötet genomförs enbart som ett digitalt årsmöte skall följande ärenden förekomma.
 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd utgörs av samtliga medlemmar som är berättigade att delta i det digitala årsmötet. Antal lämnade röster framgår av årsmötesprotokollet.
 3. Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
 4. Föredragande av balans- och resultaträkning för sistförflutet räkenskapsår
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget och avgifter för nästkommande år
 9. Behandling och beslut om motioner som getts in i den ordning som anges i 22§ samt av styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
 10. Val av ordförande
 11. Val av (3) tre styrelseledamöter, samt eventuella fyllnadsval
 12. Val av (3) tre suppleanter
 13. Val av (1) en revisor, eventuellt fyllnadsval samt (1) en suppleant
 14. Val av ordförande och (4) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av< (1) ett år
 15. Stadgeändringar
 16. Mötets avslutande.

22§ Mötes och beslutsordning
Valbar till uppdrag är varje medlem med rösträtt. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

Förslag till ärende att behandlas vid medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast (1) en månad före mötet.

Beslut avgöres med undantag av personval, stadgeändringar och HBK:s upplösning med enkel majoritet.

Valet skall ske så att mötesdeltagarna ges möjlighet att lägga sina röster på alla de kandidater och poster som skall tillsättas.

Vid ett fysiskt Årsmöte gäller att vid sluten omröstning skall den röstande visa medlemskort och bli avprickad i röstlängd. Vid ombudsröstning skall även ombudet noteras i röstlängden.

Stadgeändringar avgörs med kvalificerad majoritet , där minst 2/3 av på mötet röstberättigade stödjer förslaget eller enkel majoritet vid två efter varandra följande medlemsmöten med minst 6 månader mellan medlemsmötena, varav det ena skall vara ett årsmöte.

Stadgeändringar görs genom motioner eller propositioner på årsmötet, varefter mötet formulerar stadgarna i enlighet med tagna beslut.

23§ Upplösning av HBK
Vid upplösning av HBK beslutar det sista mötet vad som sker med HBK:s tillgångar.

För upplösning av HBK krävs beslut på (2) två av varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ett årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta en tid om minst (6) sex månader.

24§ Hedersmedlemskap
Till hedersmedlem kan utses person inom föreningen.

Nominering till hedersmedlem får väckas hos styrelsen av varje medlem i föreningen. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmötet.

Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem, men erlägger inte årsavgift.