1622147812447.png

GDPR Godkännande
Fr.o.m. 25 maj 2018 gäller lagen General Data Protection Regulation, GDPR, antagen av samtliga EU-stater.

Lagtexten »

Godkännande:
Godkännande enligt GDPR innebär att HBK Medlem eller HBK Intresserad godkänner att Husbilsklubben.se upprättar ett register med uppgifter som nämns under rubriken Registeruppgifter samt följande rubriker och text. Godkännandet gäller även HBK Stadgar och HBK Forumregler. Dessa finns tillgängliga längst ned på forumsidan

Årsavgiften återbetalas inte om HBK Medlem svarat Nej på "Jag accepterar Forumregler, Stadgar och GDPR Dataskyddsförordningen"

Allmänt om GDPR:
Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR - en sammanfattning. Syftet med GDPR är att stärka rätten till personlig integritet och särskilt skydd av personuppgifter. Det innebär tydliga regler för insamling av data och personuppgifter samt hur länge dessa lagras och sparas. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar och lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att modernisera befintlig dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället. Registerhållaren skall hantera personuppgifterna på ett säkert sätt så att de inte sprids utanför systemet och inte utan godkännande överföra information till annan part.

Husbilsklubben.se behandlar personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Husbilsklubben.se har valt att inte delge personuppgifter till annan part. Tidigare har vissa företag fått uppgifter för att hantera rabatter men detta kommer inte att ske framöver. Detta i samråd med berörda företag.

Registeruppgifter:
Endast de uppgifter som är obligatoriska i anmälan krävs för att husbilsklubbens system skall fungera. Övriga fält är frivilliga att fylla i. Följande uppgifter är obligatoriska att registrera för att vara HBK Medlem eller HBK Intresserad: Användarnamn, Kommun, Telefonnummer (dolt), Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Postort, Land, Län, e-postadress. Vår rekommendation är att inte använda ett personnamn eller en e-postadress som användarnamn. Genom att HBK Intresserad eller HBK Medlem fullföljer registreringen godkänner denne att Husbilsklubben.se registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder intresserad/medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten.

För vem är uppgifterna synliga?
HBK Medlem kan använda funktionen "Sök medlemmar" varvid följande uppgifter visas: Användarnamn, Status (HBK Medlem eller HBK Intresserad), HBK-nummer (medlemsnummer),Plats (kommun), Namn (Efternamn, Förnamn), Ev. partner (Efternamn, Förnamn), Land.

Vilka inom Husbilsklubben.se har tillgång till systemet?
HBK Styrelse och HBK Webb har tillgång till samtliga uppgifter i registret för att kunna utöva registervård och assistera användarna.

Vilka utanför Husbilsklubben.se har tillgång till systemet?
Husbilsklubben.se har kontrakterat underleverantör för drift, stöd och utveckling av systemet. I kontraktet ingår sekretessförbindelse som även täcker de nya reglerna enligt GDPR.

Registervård:
Varje år utförs en rensning av personregistret. En HBK Intresserad som inte varit aktiv under de senaste 36 månaderna raderas enligt vad som nämns under rubriken Radering. En HBK Medlem som inte betalat årsavgiften för de senaste 36 månaderna raderas enligt vad som nämns under rubriken Radering.

Utträde ur Husbilsklubben.se:
En HBK Intresserad eller HBK Medlem kan vid utträde ur HBK genom särskild begäran få personuppgifter raderade. Radering sker enligt vad som nämns under rubriken Radering. Enligt GDPR gäller inte en sådan begäran för avlidna personer. Vid ett utträde utan särskild begäran om radering hanteras detta enligt punkten Registervård.

Radering:
Samtliga inlägg av användaren avpersonifieras genom att användarnamnet ersätts av en benämning "F.d. XXXXX" där XXXXX är ett löpnummer utan någon som helst knytning till ursprunglig användare. Därefter raderas personposten i sin helhet.