• På onsdag morgon kl 08.00 kommer forumet att stängas ner en stund för uppgradering.
    Uppgraderingen beräknas ta ca två timmar.

Nya regler i Frankrike för fordon över 3 500 kg

Status
Stängd för vidare inlägg.

Los Suecos

HBK Redaktör
Inlägg
7.768
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
Nya regler i Frankrike för fordon över 3 500 kg.

Réglementation de la visibilité
La bonne visibilité du conducteur en circulation est primordiale. Celle-ci est encadrée afin de garantir sa sécurité, celle de ses passagers et des autres usagers de la route.
Les règles pour tous les véhicules à moteurs
Les véhicules à moteur, sauf véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Si tel n’est pas le cas, le véhicule doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
  • Le véhicule doit être muni d’un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, des rétroviseurs, disposés afin de permettre au conducteur de surveiller depuis son siège la route vers l'arrière du véhicule, quel que soit son chargement, et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à le dépasser.
  • Les commandes des différents dispositifs du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en train de conduire.
Sanction : Contrevenir à ces dispositions peut être sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

Les règles pour les véhicules lourds
Mise en place du dispositif de signalisation des angles morts des véhicules lourds
Au 1er janvier 2021, tous les véhicules lourds (véhicules de transport de marchandises et véhicules de transport de personnes) devront apposer sur leur véhicule un dispositif de signalisation de manière à ce qu'il soit visible sur les côtés et à l'arrière du véhicule.
Un arrêté précisant les conditions d’apposition et le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur ces véhicules sera publié prochainement.

Cette obligation s’applique aux véhicules lourds dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Le décret exclut de son champ d’application les véhicules agricoles et forestiers d’une part, et les engins de service hivernal et les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées d’autre part.
Sanction : Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une contravention de 4e classe.
TÉLÉCHARGER LES VISUELS HD

Översättning:
Regler för sikten
God sikt för föraren i trafiken är viktigt. Detta övervakas för att garantera dess säkerhet, dess passagerare och andra trafikanter.
Reglerna för alla motorfordon
Motorfordon, utom jordbruksfordon och utrustning vars högsta hastighet inte överstiger 40 km / h eller för offentliga arbeten, ska vara konstruerade eller utrustade på ett sådant sätt att förarens synfält framåt mot till höger och vänster räcker för att han ska kunna köra säkert.

Om detta inte är fallet måste fordonet ha en följebil framför fordonet.

- Fordonet måste vara försett med ett eller flera indirekta synsystem, backspeglar, anordnade så att föraren från sitt säte kan se vägen mot fordonets bakre del, oavsett last och vars synfält synligheten inkluderar inte en blind fläck som sannolikt kan dölja ett fordon som ska köra över det.
- Kontrollerna av de olika fordonsenheter som sannolikt kommer att användas under körning måste vara lätt åtkomliga för föraren under körning.
Straff: Överträdelse av dessa bestämmelser kan straffas med böter som tillhandahålls för överträdelser från tredje klass.

Reglerna för tunga fordon
Installation av ”döda-vinkeln-signalsystemet” för tunga fordon

Från och med den 1 januari 2021 måste alla tunga fordon (godstransportfordon och persontransportfordon) anbringa en signalanordning på sitt fordon så att den syns på fordonets sidor och bak. .
953153F4-AE6B-4A68-B99F-1F0947077C81.jpeg 59B97A64-ED87-4891-B763-FF5D4C935AEC.jpeg

Ett dekret som anger villkoren för anbringande och skyltmodellen för de blinda fläckarna på dessa fordon kommer snart att publiceras.

Denna skyldighet gäller för tunga fordon med en total tillåten totalvikt som överstiger 3,5 ton. Förordningen undantar å ena sidan jordbruks- och skogsbruksfordon, och vintertjänstfordon och interventionsfordon för de tjänster som hanterar motorvägar eller dubbelvägar å andra sidan.

Straff: Underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet kommer att bestraffas med en 4: e klass böter.

Källa: Franska Regeringens officiella webbplats
Här finns 2 trådar som redan diskuterar ämnet på Forumet:


Tommy
 
Senast ändrad:
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen